فرآیند خدمات مشاوره

برای دریافت خدمات مشاوره، می بایست ۳ گام زیر طی شود.

مرحله اول

مرحله اول

پــر کــردن آنلایــن فــرم دریافــت خدمــات مشــاوره

مرحله دوم

بــررسی اطلاعــات دریافتــی و درخواســت ارســالــی

مرحله سوم

مرحله سوم

تعییــن وقــت مشــاوره و برگــزاری جلســه حضــوری