فرآیند خدمات مشاوره

برای دریافت خدمات مشاوره، می بایست ۳ گام زیر طی شود.

consultation 01 180x180 - خدمات مشاوره

مرحله اول

پــر کــردن آنلایــن فــرم دریافــت خدمــات مشــاوره

consultation 02 180x180 - خدمات مشاوره

مرحله دوم

بــررسی اطلاعــات دریافتــی و درخواســت ارســالــی

consultation 03 180x180 - خدمات مشاوره

مرحله سوم

تعییــن وقــت مشــاوره و برگــزاری جلســه حضــوری