طرح ملی توان افزائی زنان برگزار می شود

طرح ملی توان افزائی زنان برگزار می شود

/
طرح ملی توان افزائی زنان با رویکرد کسب وکار و کارآفرینی با عنو…