نوشته‌ها

استارت آپ

سامانه سام جهت تسهیل اعطای مجوزهای مربوط به استارت آپ‌ها

/
‌سامانه سام اقدام جدید دولت جهت متمرکز کردن پروانه‌های کسب و کار در یک …