بوم ارزش پیشنهادی

Value Proposition Canvas small - بوم ارزش پیشنهادی

ارزش پیشنهادی و پروفایل مشتری

پروفایل مشتری توصیف کننده بخش مشتری خاص در مدل کسب و کارتان به صورت ساختارمندتر و با جزئیات بیشتر است. این پروفایل، مشتری را به کارها، دردسرها و منفعت‌ها تقسیم می‌کند.

کارهای مشتری آنچه را که مشتریان می‌کوشند در شغل و زندگی خود انجام دهند به زبان خودِ آن‌ها توصیف می‌کند.

منفعت‌ها نتایجی را که مشتریان می‌خواهند به دست آورند یا فایده‌های ملموسی را که به دنبال آن هستند توصیف می‌کند.

دردسرها نتایج بد، ریسک‌ها و موانع مربوط به کارهاش مشتری را توصیف می‌کند.

ارزش پیشنهادی و نقشه ارزش

نقشه ارزش (پیشنهادی) ویژگی‌های ارزش پیشنهادی خاصی در مدل کسب‌وکارتان را به صورت ساختارمند و با جزئیات توصیف می‌کند. این نقشه، ارزش پیشنهادیتان را به محصولات و خدمات، دردسرکاه‌ها و منفعت‌سازها تقسیم می‌کند.

منفعت‌سازها توصیف می‌کنند که محصولات و خدماتتان چطور برای مشتریان منفعت ایجاد می‌کنند.

دردسرکاه‌ها (کاهندگان درد) توصیف می‌کنند که محصولات و خدماتتان چطور دردسرهای مشتریان را کاهش می‌هند.

تمامی محصولات و خدماتی که یک ارزش پیشنهادی بر پایه آنها ساخته می‌شود، در این قسمت فهرست می‌شوند.

منبع: کتاب طراحی ارزش پیشنهادی

Download PDF - بوم ارزش پیشنهادی
Download JPG - بوم ارزش پیشنهادی