بوم چشم‌انداز محصول

Canvas Product Vision small - بوم چشم‌انداز محصول

شرح چشم‌انداز محصول

هدف شما برای ایجاد محصول چیست؟ کدام تغییر مثبت باید انجام شود؟

گروه هدف

کدام بازار یا بخشی از بازار را هدف گرفته‌اید؟ مشتریان و کاربران هدف چه کسانی هستند؟

نیازها

محصول چه مشکل و نیازی را برطرف می‌کند؟ محصول چه مزایایی دارد؟ آیا محصول می‌تواند احساسات مشتریان را درگیر خود کند؟

محصول

ماهیت اصلی محصول چیست؟ چرا می‌خواهید این محصول را تولید کنید؟ آیا این محصول قابلیت توسعه دارد؟

ارزش

محصول چگونه می‌تواند برای شرکت سودآور باشد؟ محصول چه ارزشی برای کسب‌وکارتان دارد؟

Download PDF - بوم چشم‌انداز محصول
Download JPG - بوم چشم‌انداز محصول