دریافت نظرات، شکایات و انتقادات

این را می‌دانیم که وظیفه ما ارائه بهترین خدمات به اعضای محترم سایت می‌باشد. ولی شاید نقص و اشتباهاتی در بین کار ما مشاهده شود که از دید ما خارج باشد و تنها شما هستید که می‌توانید آن‌ها را به ما نشان دهید.

خیلی خوشحالیم که در این فضا فرصت این را داریم نظرات، شکایات و انتقادات شما را با کمال میل پذیرا باشیم. قطعا نظرات و پیشنهادات شما چراغ راهنما و روشنگر مسیری است که ما در آن قرار داریم و مطمئنا می‌تواند برای بهبود عملکرد ما مثمرثمر باشد.

امیدواریم خوبی‌های ما را به دیگران بگویید و اشتباهات ما را در اینجا: