نوشته‌ها

گزارش اولین دوره آموزش جامع هوش کارآفرینی

گزارش اولین دوره آموزش جامع هوش کارآفرینی

/
اولین دوره جامع بلندمدت هوش کارآفرینی، طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده رأ…